Menu

Vedtægter

Vedtægter for Måløv Boldklub

 

§ 1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er MÅLØV BOLDKLUB (forkortet MB).

Foreningens hjemsted er Måløv, Ballerup kommune. 

Foreningen er tilsluttet DBU Sjælland og underlagt DBU's for lokalunioner til enhver tid gældende regler og bestemmelser.

§ 2 Formål.

Foreningens formål er:

  • at udbrede kendskabet til og interessen for at spille fodbold,
  • at samle alle fodboldinteresserede i Måløv og omegn for at spille fodbold i henhold til DBU's amatørbestemmelser,
  • at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar for fællesskabet og det sociale liv i foreningen,
  • at arbejde for de bedst mulige vilkår for fodboldsporten.

§ 3 Medlemmerne.

Stk. 1.

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, såvel aktive som støttemedlemmer. Som medlem anses alle der har betalt forfaldent kontingent.

For medlemmer under 15 år udøves beslutningsrettigheder og medlemspligter, herunder møde- og stemmeret og valgbarhed på en generalforsamling af forældre/værge.

Alene aktive medlemmer kan deltage i foreningens kampe eller træning. Som æresmedlemmer kan generalforsamlingen udnævne medlemmer, der igennem lang tids virke i foreningen eller på anden måde har gjort sig fortjent til denne udmærkelse.

Stk. 2

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til bestyrelsen (den økonomiansvarlige) eller via klubbens hjemmeside.

Udmeldelse sker på foreningens udmeldelsesblanket ved henvendelse til bestyrelsen (den økonomiansvarlige).

§ 4 Medlemskontingent.

Stk. 1.

Såvel aktive som støttemedlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud 2 gange årligt.

Stk. 2.

Bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer er kontingentfrie. Ligeledes kan medlemmer, der udfører vederlagsfrit arbejde for foreningen, efter bestyrelsens skøn, fritages for kontingent.

§ 5 Medlemsforpligtelser.

Stk. 1.

Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt de bestemmelser, som bestyrelsen til enhver tid måtte finde det formålstjenligt at opretholde. 

Stk. 2.

Overtrædelse af nærværende paragraf kan medføre eksklusion af foreningen ved en bestyrelsesbeslutning.

Endvidere kan bestyrelsen ekskludere et medlem der misbruger eller misrøgter et til ham eller hende overdraget hverv i foreningen.

Et ekskluderet medlem kan kun optages i foreningen igen, såfremt generalforsamlingen med 2/3 flertal måtte stemme herfor. 

Det ekskluderede medlem har ret til at møde på generalforsamlingen og tale sin sag, men har ikke stemmeret.

Stk. 3.

Et aktivt medlem, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage i nogen form for kampe eller træning og overgår til passivt medlemskab, dog uden stemmeret indtil restancen er betalt.

Stk. 4.

Et aktivt medlem, der ved bestyrelsesbeslutning, er ekskluderet på grund af kontingentrestance.
En ved en ny bestyrelsesbeslutning igen optages som aktivt medlem, forudsat restancen er indbetalt.

§ 6 Generalforsamlingen.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom, vedlagt motiveret dagsordenforslag.

Ordinær generalforsamling bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel på klubbens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres med mindst 7 dages varsel på klubbens hjemmeside.

Forslag fra medlemmerne må, for at kunne forlanges optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest 14 dage før afholdelsen.

Stk. 2.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent og stemmetællere.

2.     Beretning for foreningens virksomhed.

3.     Regnskab.

4.     Indkomne forslag.

5.     Fremlæggelse af budget og vedtagelse af næste års kontingent.

6.     Valg efter vedtægterne.

7.     Eventuelt.

Dagsorden samt indkomne forslag skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3.

Alle generalforsamlinger ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent og er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte.

Stk. 4

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages af en generalforsamling.

Stk. 5.

Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, såvel aktive som støttemedlemmer.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt blot 1 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6.

Valgene til bestyrelsen foregår som følger:

  • På ulige årstal vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  • På lige årstal vælges 1 økonomiansvarlig, 3 bestyrelses medlemmer og 1 suppleant.
  • Valg af revisor hvert år (i henhold til § 8, stk. 4).
  • Valgene gælder for 2 år.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 7.

Almindelige forslag og personvalg kan vedtages på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal. Dette gælder dog ikke § 6, Stk. 8.

Stk. 8.

Der kræves 4/5 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger for MB's opløsning, forudsat at mindst halvdelen af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

DETTE KAN IKKE ÆNDRES VED VEDTÆGTSÆNDRING

§ 7 MB's daglige ledelse.

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2.

Formanden indkalder skriftligt til, og leder bestyrelsesmøder, så ofte denne finder det nødvendigt eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede på bestyrelsesmødet.

Stk. 3.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den valgte suppleant indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 5.

Bestyrelsen nedsætter snarest efter den ordinære generalforsamling et ungdomsudvalg, et seniorudvalg, samt øvrige relevante udvalg, der hver for sig skal varetage den daglige drift af de respektive afdelinger i henhold til klubbens vision og målsætning. Udvalgene konstituerer sig selv med formand.

Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte supplerende udvalg eller udpege enkeltmedlemmer til varetagelse af opgaver uden for bestyrelsen.

§ 8 Økonomi, regnskabog revision.

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.

Den økonomiansvarlige er ansvarlig for foreningens regnskab. Ansvaret for ajourføring af medlemsregistret kan delegeres.

Stk. 3.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for det fremlagte budget og regnskab. 

Budget og regnskab skal være specificeret for henholdsvis ungdom, senior og fælles.

Stk. 4.

Regnskabet revideres umiddelbart efter regnskabsårets afslutning af mindst 1 regnskabskyndig person, der vælges hvert år af generalforsamlingen.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse.


Stk. 1.

Foreningen tegnes udadtil, herunder over for Ballerup kommune, ved underskrift af formanden. Alene økonomiske tegningsrettigheder udføres af den økonomiansvarlige.

Ved optagelse af lån og ved køb eller salg af fast ejendom, tegnes foreningen af formanden, den økonomiansvarlige og yderligere mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

Foreningen kan ikke uden en generalforsamlings godkendelse træffe aftale om køb eller salg af fast ejendom eller påtage sig forpligtelser, hvorved sådanne, der måtte være foreningens ejendom, behæftes.

Stk. 2.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Foreningensopløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning, jfr. § 6, Stk. 8, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler og ejendele, der i alle tilfælde skal overføres til almennyttigt formål, primært for at fremme idrætslivet i Måløv og omegn.

§ 11 Datering.

Senest vedtaget på Måløv Boldklubs ekstraordinære generalforsamling den 8. februar 1972 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 3. februar 2014.

Luk